Hovedforeningen

Referat fra den ordinære generalforsamling den 18. april 2023

VAABENBRØDREFORENINGEN AARHUS OG OMEGN.

Formand Kai Skovvang bød velkommen, og takkede for fremmødet. Kai sagde at det er hans sidste generalforsamling som formand, da han trækker sig og at det er en mærkelig følelse for ham, efter 22 år som formand.

Generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ib Bonde, som blev valgt, og konstaterede at indbydelse til generalforsamlingen er udsendt rettidig, og derfor er beslutningsdygtig

2. Formanden berettede om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

Der har været afholdt og deltagelse i diverse arrangementer:

16. februar Åleaften i Bondehuset Saxild. Dejligt arrangement.

21. april Generalforsamling, som forløb godt.

3. maj Dronning modtagelse Aarhus havn. Allan Højlund og Leif Juul deltog

15. juni Leif Juul og Allan Højlund deltog, også i fanefest På rådhuset

10. september Fugleskydning.

28. september Foredrag om Helmand. Arrangør var Aarhus samvirkende

soldaterforeninger. Mere et salgsfremstød af bog, end et foredrag.

12. november Julefrokost på Scandic i Aarhus City

3. december Mindehøjtidelighed på Skæring Hede

Kai fortalte i nutid, at vi er godt i gang med afviklingen af kontoret, som vi skal forlade senest den 30. juni.

Kai sagde at vi kan forvente ekstra udgifter med renovering af lokaler, og fjernelse af tæppet, som er limet på gulvet. Vi må afvente hvor galt det går.

Kontoret skal rømmes senest 15. juni.

Beretningen blev godkendt

3. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Leif Enevoldsen. Der blev fra salen forespurgt til depositum på vores lejemål.

Vi kan ikke forvente at få penge tilbage, og vi har heller ikke en opsparing på kælderrum. Fremover vil udgiften på husleje og telefon, 23.000 kr bortfalde. 1. halvår i år, er sidste gang vi betaler husleje og telefon.

Regnskabet blev godkendt.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som blev vedtaget.

5a Forsamlingen holdt 1 minuts stilhed for afdøde medlem, Eric Maarvig.

5b Kai Skovvang uddelte fortjeneste tegn:

10 års tegn til Torben Bay-Johansen

40 års tegn til Anders Lindberg

50 års tegn til Poul Oxvig Enevoldsen

6. Valg.

*Formand Kai Skovvang trækker sig som formand, og derfor skal vælges en ny. Allan Højlund blev foreslået af bestyrelsen. Allan blev valgt

*Kasserer Leif Enevoldsen blev genvalgt

*Leif Juul ønsker ikke genvalg. I stedet blev valgt Henrik Mathorne

*Allan Højlunds bestyrelsespost blev besat af 1. suppleant Torben Espersen.

Der bliver ikke genvalgt en ny 1. suppleant, da vi stadig har en 2.suppleant.

7. Valg af Revisor. Boje Havn Sørensen blev genvalgt

Knud Erik Pedersen blev officielt valgt som revisor. Trådte sidste år til, pga. Mogens Hempels død.

Valg af 1. revisorsuppleant. Torben Bay-Johansen blev valgt.

8. Kai Takkede Leif Juul for godt samarbejde i bestyrelsen igennem en del år. Kai sagde at Leif altid er glad og i godt humør, og altid kan få en fest ud af alle situationer.

Leif Juul takkede også Kai og bestyrelsen for godt samarbejde, og sagde at han vil komme til at savne alle.

Ib Bonde spurgte Leif om man stadig kan trække på ham i festligt lag og blomster. Det ville Leif ikke afvise.

Den nye Formand Allan Højlund, udnævnte Kai Skovvang og Leif Juul til æresmedlemmer af foreningen.

Det blev modtaget med klapsalver.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen.

Referent Poul Oxvig Enevoldsen

.

Vaabenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn De Danske forsvarsbroderselskaberIndkaldelse til generalforsamling:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 18. april 2023 i følge vedtægterne § 7 til §9 i hjemmeværnets lokaler på Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand, kl. 19.00.

§ 7 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

§8 Alle beslutninger ved simpelt flertal. Dog kræves der ved vedtægtsændringer to tredjedele af de afgivne stemmer. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

§9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. Overslag for det kommende regnskabsår.

4) Indkommende forslag.

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår (2024).

6) Valg (lige år) formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Valg (ulige år) kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.

7) Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

8) Eventuelt.

PS. Der er flere skæve valg i år, så der vil blive uddelt et bilag om dette på generalforsamlingen!

Foreningen vil være vært for en øl/vand.
2/3

Formandens beretning:

Keglespil den 23.februar blev aflyst.

Åle aften den 16. marts på Bondehuset i Saxild var igen en rigtig god aften. Her hygger man sig virkelig. Først med sild og derefter med alle de ål man kan spise, alternativ wienersnitzel og så slutter vi af med pandekager og is.

Generalforsamling den 21. april forløb i god ro og orden, vi fik bl.a. udvidet bestyrelsen med 1 ny midlertidig kasserer.

21. maj Kredsmøde i Hinnerup. Blev afholdt som digitalt møde

3. maj Dronningemodtagelse på Århus Havn. Allan Højlund og Leif Juul deltog med fanen.

4. maj Skæring Hede. Vi deltog ikke i år.

15. Juni, Valdemarsdag: Leif Juul og Allan Højlund deltog i fanefesten i Rådhus Hallen.

10. september. Fugleskydning. Vi siger tak til skyttelavet for et godt arrangement.

28. september Århus Samvirkende havde arrangeret et foredrag om bl.a. Helman

12. november, Vi afholdt julefrokost på Scandic Hotel i Østergade. Den var ikke helt så vellykket, som det plejer.

2. december mindehøjtidelighed på Skæring Hede for de 5 frihedskæmpere der blev henrettet der under 2. verdens krig.

Dette var slut på min beretning for 2022.

Jeg kan tilføje, at jeg afgår som formand på generalforsamlingen, den 18. april. Det må vist være tiden, at få nye kræfter ind i bestyrelsen. Jeg har været i bestyrelsen siden 1988 fra 2000 som formand. Så man kan godt sige, jeg har aftjent min værnepligt.

Kai Skovvang/formand VBF.