Hovedforeningen

Stiftelses fest 2. oktober kl 17.  på  tranbjerg kro. bindende tilmelding 250kr senest 26. september.

Referat af generalforsamlingen i V B F for 2020

Afholdt den 9. August kl. 19.00 2021


Formand Kai Skovvang bød velkommen og indledte med at mindes de medlemmer der er gået til Ryes brigade i årets løb.

Der var ingen overrækkelser af medaljer i år.

Ad 1. Valg af dirigent. Erik Maarvig blev foreslået, og valgt,


Ad 2. Formandens beretning. Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt


Ad 3. Forelæggelse af regnskab. Kasserer Torben Bay Johansen fremlagde regnskabet for det forgangne år. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Forslag fra V B F Skyttelaug. Skyttelauget har i år igen fremsendt anmodning om at få doneret et beløb på 50.000kr, til Skyttelauget Aarhus. Til etablering af elektronisk markeringsanlæg på skydebanen i Lyseng. Kai efterlyste bedre begrundelse for tilskud. Flemming Jensen orienterede og gav yderlige detaljer omkring projektet. Knud Erik Pedersen efterlyste yderlige oplysninger, som aftalt på sidste års generalforsamling. Man gik derefter over til skriftlig afstemning. Afstemningen viste et flertal for forslaget.

Stemmefordeling: 14 for, 10 imod samt 1 blank.

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent Kontingentet forbliver uændret.

Ad 6. Valg af kasserer, bestyrelsesmedlem samt suppleant Kasser Torben Bay Johansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Mogens Bang. Som herefter blev valgt. Valg af nyt bestyrelsesmedlem efter Knud Madsen, blev Poul Enevoldsen valgt for 1 år. Som suppleant foreslog bestyrelsen Torben Bay Johansen, endvidere opstillede Torben Espersen og Jens Eriksen. Herefter gik man over til skriftlig afstemning. Torben Bay Johansen fik 10 stemmer, Torben Espersen fik 11 stemmer og Jens Eriksen fik 2 stemmer en stemmeseddel var blank. Hermed er Torben Espersen suppleant.

Ad 8. Valg af revisor og suppleanter. Revisor Boye Hove Sørensen og Mogens Hempel Revisor suppleant Knud Erik Pedersen.

Deltagelsen i generalforsamlingen var 25 medlemmer. Heraf 11 fra Skyttelauget

Formanden takkede alle fremmødte og afsluttede generalforsamlingen.

Referent Leif Juu

Generalforsamling, den 15. april er udsat på ubestemt tid !

Jeg udsender ny indkaldelse, når jeg

har klarhed over hvornår, det kan lade sig gøre. Der bliver jo hele tiden ændret på de restriktioner,

så det gør det rigtig vanskeligt, at planlægge noget.

Generalforsamlingen presser på, da vi har en kasserer, der er på valg og ikke vil genvælges.

Ligeledes er der et bestyrelsesmedlem på valg. Vi har erstatninger, men vi skal have dem valgt på

en generalforsamling. Mere om det, når jeg udsender indkaldelse !

Der vil på Skæring Hede være et mindre arrangement, den 4. maj. Kl. 12.00.

Da jeg ikke ved hvornår vi kan holde generalforsamling, vil jeg i år sende Fortjensttegn til alle der

er berettiget til det.

Det drejer sig om følgende;

65 år. Jens Christian Hansen.

60 år: Finn Dollerup.

40 år: Karsten Emdal, Jan Ardal Jensen, Kai Skovvang.

25 år: Leif Juul, Gert C.E.B. Kirkemann og Carsten Boye Larsen.

10 år: Olin Morten Hansen, Peter Bramer og Erik Thomsen.

Jeg og bestyrelsen ønsker alle modtagere hjertelig til lykke, tak for de mange år, hvor i har støttet

op omkring VBF.

Bestyrelsen arbejder forsat på, at vi kan mødes. Men vi må vente på der bliver lukket op, så vi kan

mødes flere end 5.

Stiftelsesfesten til efteråret, håber vi på kan lykkes.

Jeg vender tilbage når jeg har nyt.

Godt forår, hilsen Kai Skovvang/fm